ANA SAYFAKİTAPLARIM


  ŞEHİD


  ŞEHİD
  Şehid: Kanıyla çağına şahidlik yapan insandır.
  Şehid: İmanının doğruluğunu kanıyla imzalayandır.
  Şehid, İnkar ve isyan yollarını tıkamak için tenini set, malını da harç yapandır
  Şehid: Kanını kandiline yağ yapıp kör kafirlere ışık saçarken söndürülendir.
  Şehid: canını cehenneme atmak için koşanların önüne çıkıp “Gidemezsiniz, kendinizi yakamazsınız” diye bağırırken nefesi kesilen insandır.
  Şehidin değeri en sevdiği canını Allah yolunda vermesinden gelmektedir.
  Canı veren Allah, malı veren Allah, sevdiği kullarını şereflendirmek için pazarlık yapıyor ve “Allah, cennet karşılığında mü'minlerden canlarını ve mal­larını satın almıştır.”  Diyor. (Tevbe süresi ayet 111) diyor.
  Şehidin kanının bir damlasına bütün bir dünya karşılık olamaz.
  Onun kanının karşılığı Allah’ın rızası ve cennetidir.
  Şehidin canı, teninden ayrıldıktan sonra da ailesine yardıma devam eder.
  Sevgili peygamberimiz, şehidin altı özelliğini sayarken birinin de ailesinden yetmiş kişiye şefaat edeceğini bildirir. (Tirmizî, sünen, fezaliüssahabe bab 25, hadis no 1663; İbn Mâce, Sünen, Cihad, bab 16, hadis no 2799)
  Dünyada iken Allah’la kulların arasını bulmak için çalışan ve arabozanlarla mücadele ederken canını veren er kişilerin ailesi, şehidlerini kaybetmiyorlar, şehit o imanlı ailesinden yetmiş tanesinin cennete kavuşmasına Allah’ın izni ile vesile oluyor.
  Pervanenin ışığa, bülbülün güle koşuşu gibi Müslüman’ın Allah yolunda şehitliğe koşmasını akıllarına sığdıramayanlar, kabir ötesine inanmayanlardır.
  İşte “Seyyidü-ş-Şüheda” Hz. Hamza, İslâm’ın nuruyla orayı görür gibi inanır ve şehit olur.
  Mehmet Akif  merhum da din için üzerinde secde ettiği vatan için canlarından geçen şehid ve gazilerimizi anlatırken:
        “ Artık gidiyor: Hakk’a varan bir yolu tutmuş,
        Allâh’a bakan gözleri dünyayı unutmuş." Diyor.
  İslâm düşmanları şunu iyi bilsinler ki, bütün dünya bir araya gelseler bir Müslüman’a zarar veremezler.
  Döverler, günahını çırpmış olurlar.
  Malını zorla alırlar, yükünü hafifletirler.
  Hapse atarlar, halkla alakasını kesip Hakla birlikte olmasını sağlarlar.
  Öldürürler, şehitlik mertebesine yüceltirler.
  “Eğer size (Uhud'da) bir yara değmişse, o topluluğa da (Bedirde) benzeri bir yara değmiştir. O günleri biz insanlar arasında dolaştırır dururuz. Bu, Allah sizden iman edenleri belirtmesi ve sizden şehitler edinmesi içindir. Allah zalimleri sev­mez.” (Al-i Imran 140) ayetiyle ifade eder.
  Efendimiz (a.s.v.):
  -  " Siz şehid'i nasıl biliyorsunuz? deyince sahabe "Ya Rasülellah Al­lah yolunda öldürülenlerdir şehid" dediler.
  -  Peygamber efendimiz de "O takdirde benim ümmetimin şehidi az olur" dedi.
  - Sahabe peki kim şehid dir? Ya Rasülellah deyince
  - Peygamber efendimiz "Allah yolunda öldürülen şehittir. Allah yo­lunda ölen şehittir. Vebadan ölen, iç hastalığından ölen şehittir." buyur­muştur. (Müslim, İmara Bab 15 Hadis 1915, İbni Mace Cihad Bab 17 Hadis 2803.)
  “Gitmeseydi ölmeyecekti” sözü kafirlerin mantığıyla söylenmiş bir söz olduğunu Rabbimiz Al-i Imran süresinin 156 ıncı ayetinde haber verir.
  Eceli gelen ölür. Bunu Rabbimiz, Kur’anda bir kaç yerde önemine binaen tekrarlar “Onların eceli geldiğinde bir an öne alınamaz, bir an geriye bırakılamaz”  (A’raf 34, Yunus 49, Nahl 61)
  Halid bin Velid bütün harplere katılıp vücudunda kılınç, kalkan, mız­rak, ok yarası olmadık yer kalmadığı halde yatağında ölmüştür. Amr ibni Hişam’ın haber verdiğine göre Uhud günü sabah Müslüman olup kuşluk vakti şehid olan Amr bin sabit bin Vakş, üzerinden bir vakit geçmeden bir vakit namaz kılamadan şehit olmuştur,
  Yani eceli gelen gidi­yor.
  Her can öleceğine göre, ecel uzayıp kısalmadığına göre bir Müslüman kişi, kafirden neden korksun?
  Kimse ona zarar veremez ki
                      Deki: "Siz, bizim hakkımızda iki güzellikden (gazilik veya şehidlikten) başkasını gözetleyemezsiniz. Biz ise bizim ellerimizle Allah katında bir azabın size isabet etmesini gözetliyoruz. Gözetle­yin. Bizde sizinle beraber gözetleyenlerdeniz" (Tevbe süresi ayet 52)
  Allah (c.c) Kur'an-ı Kerim de şehitleri anlatırken; "Onları daha önce tarif ettiği cennetine koyar" Veya "Onları kokusunu koklattığı cenne­tine koyar" buyurmuş. (Muhammed süresi ayet 6)
  Sahabeden birisi Uhud harbinde; "Ben cennetin kokusunu alıyorum" dedi ve ondan sonra düşmanın üzerine yürüdü ve şehid oldu. (Buhari, Sahih, K. Cihad bab 12)
   “Allah yolunda Öldürülenlere "ölüler" demeyin. Bilakis on­lar diridirler, fakat siz farkında değilsiniz” (Bakara süresi ayet 154)
  Kafir veya zalim biri, bir Müslümanı işkence ederek öldürdüğünü zanneder.
  Acıyı yaratan da, acıyı duyuran da, acıyı duyurmayacak olan da Allah’tır.
  Sevgili peygamberimiz, Şehidin, can verirken duyduğu acı, bir insanı karınca ısırdığında duyduğu acı kadardır diye haber veriyor (Tirmizi, Sünen, K. Fezail 25, Nesai 6/36, İbn-i Mace 2/937.)
  Hayatı boyunca Allah yolunda çalışanlar, yataklarında ölseler de sevaplarında eksiklik olmayacağını, peygamberlerle, Sıddıklarla, şehidlerle, Salihlerle beraber olacağını Rabbimiz haber verir:
   "Kim Allah'a ve Rasulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın ken­dilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaşlardır.” (Nisa süresi ayet 69)