ANA SAYFAKİTAPLARIM


  06.01.2014


   

   

  GAVURLAR BİZDEN NELER İSTERLER?

  Bu sorunun cevabında ben bir şey söylemem.

  Çünkü görüşüm yalnız beni bağlar.

  Benim görüşüm benim bilgi ve görgümle sınırlıdır.

  Benden iyi olanların görüşü daha isabetli olabileceğinden kimseye kendi kanaatimi dayatamam.

  Ama hem beni hem sizi ve de bütün insanları yaratan ve donatan Rabbimiz, gönüllerden geçeni de bildiğinden, bizi birbirimize kırdıran gavurların bizden ne istediklerini Rabbimizin kitabı olan Kur’an-i Kerimden okuyalım:

  1-            İslam yolundan sapmamızı isterler. (Nisa süresi ayet 44)

  2-            Allah ve Rasülünün hukukuna göre değil tağut adamların hukukuna göre mahkemeler isterler. (Nisa süresi ayet 60)

  3-            “Allah'ı ve rasüllerini inkâr edenler, Allah ile peygamberleri arasını ayıranlar, bir kısmına inanır, bir kısmına inanmayız di­yenler, iman ile küfür ara­sında bir yol edinmek isteyenler,

  İşte bunlar, gerçek kâfirler­dir. Biz kâfirler için alçaltıcı azabı hazır­ladık.” (Nisa süresi ayet 150, 151)

  4- Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek isterler. (Tevbe süresi ayet 32)

  5- Allah’ın kelamını değiştirmek isterler. (Fetih süresi ayet 15)

  6-  Mü'minler arasında fuhşun yayılmasını isterler. (Nur süresi ayet 19)

  Bunlara ve komplolarına karşı nasıl tedbir alınacağı konusunda da bize yol gösterir:

   “Ey iman edenler, kendi­niz­den aşağı olanı (kâfirleri) sır­daş edinme­yin. Onlar size kötü­lük yap­mada kusur etmezler. Sı­kıntıya düşmenizi is­terler. Onla­rın (size olan) kinleri ağızların­dan taş­makta­dır. Göğüslerinin gizlediği ise daha büyüktür. Size ayetleri açıkladık eğer akıl eder­seniz.

  İşte siz, onlar sizi sevmezken onları seven ve ki­tapla­rın hepsine iman edenlersi­niz. On­lar size rastladıklarında "İman et­tik" derler. Yalnız ka­lınca da size olan kinlerinden parmaklarının uçlarını ısı­rırlar. De ki: "Ki­ninizle geberin" şüphe­siz Allah gö­ğüs­lerdeki özü hakkıyla bilir. (Al-i Imran süresi ayet 120)

   “Size geldiklerinde "İman ettik" derler. Halbuki onlar küfürle girip kü­fürle çı­ktılar. Onların giz­ledikle­rini Allah daha iyi bilir.” (Maide süresi ayet 61)

   Size bir iyilik dokunsa onları tasalandırır. Size bir kötülük do­kunsa onunla neşe­lenirler. Eğer sabreder ve sakınırsanız onla­rın hi­lesi hiçbir şeyle size za­rar ve­remez. Şüphesiz Allah yaptıkla­rını ku­şatmıştır. (Al-i Imran süresi ayet 118, 119,120)

  Ey iman eden­ler, Yahudi ve Hıristi­yanları (idareci) dost edinme­yin. Onlar bir­birlerinin dostudur  (idarecisidir.) Sizden kim onları (idareci) dost edi­nirse muhakkak o, onlardandır. Allah za­lim toplum­lara yol göstermez. (Maide süresi ayet 51)

  “Sizin dost ve idareciniz, Allah, Onun Rasülü ve rukü ederek na­maz kılıp zekât ve­ren mü'minlerdir.

  Kim Allah'ı, Rasülünü ve iman edenleri dost ve yönetici edi­nirse, şüphesiz Allah’ın tarafını tutanlar, galip ge­lenlerin ta ken­dileridir.”

  Hastalıklı insanların neden bu emirlere karşı gelip gavurların yanında yer aldıklarını da şöyle haber verir:

  Maide 52- Kalplerinde hastalık bulu­nanların "Bize bir belâ gelmesin­den korka­rız" di­yerek onların (Yahudi ve Hıristiyanların) ara­sında ko­şuşturduklarını görür­sün. Umulur ki Allah bir fetih veya kendi katın­dan bir emir ge­tirir de içlerinde gizledikle­rine pişman olurlar.

  57- Ey iman edenler, sizden önce kitap verilen­lerden, dininizi oyun ve eğlenceye alanlarla, kâfirleri dost ve yönetici edinmeyin. Eğer iman edi­yorsanız Allah’tan sa­kının.

  58- Namaza çağırdığınızda onu oyun ve eğlen­ceye alırlar. Bu, akılsız bir toplum olmaların­dandır.

  59- Ey ehli kitap, sizin bizi ce­zalandırmanız,  "Biz Allah'a iman ettik, bize indirilene, daha önce indiri­lene de iman ettik, sizin ço­ğunluğu­nuz yoldan çık­mıştır" dememizdendir.

  60- De ki: "Allah katında yeri bundan daha kötü olanını size ha­ber vere­yim mi?” Allah'ın lanet ettiği ve üzerine gazap ettiği, ve onlardan bir kısmını maymun, hınzır ve tağuta (azgın kul'a) kul yaptığı kişile­rin yeri daha kötü, yolu daha sapıktır.

  62- Onların bir çoğunu gü­nahta, düşmanlıkta ve haram yemede yarış­tıklarını görürsün. Ne kötü şeyler yapıyorlar.

  63- Rabbaniler ve bilginler, onları günah sözler­den ve haram ye­mekten engel­lemeli değil miydi? Ne kötü şeyler yapıyorlar!

  Bu ayetlerin tefsirini “ŞİFA TEFSİRİ” nden bir okuyuverin.