ANA SAYFAKİTAPLARIM


  DURDUĞUN YERDE NE YAPIYORSUN


  DURDUĞUN YERDE NE YAPIYORSUN

  Fırtınalı günlerden geçiyoruz.

  En yakın bildiklerinizi bir kalemde silmeyiniz.

  Kimin yanında durduğuna bakarken orada neler yaptığına da dikkat ediniz.

  Olayların arkasında Dinimize nasıl bir hizmetin olduğunu araştırınız.

  Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, 1928 de Hukuk Fakiltesini bitirir. 1933 de Hukuk doktorasını İsviçre’de yapar. 1942 de Prof olur.

  Yani Osmanlı döneminde doğar, harf inkılabından önce liseyi bitirir.

  Altı oku yürekten benimsediği hissini verir.

  1961 Anayasasını hazırlayanlar arasındadır.

  Milli Birlik Komitesi üyesi olmuştur.

  İki dönem fakülte dekanlığı da yapmıştır ama okuttuğu tercüme kanunlar bir türlü onu tatmin etmediğinden yeni kabul edilen harflerle bir İslam Hukuku kitabının yazılması ve Hukuk Fakültesi yayınları arasında yayınlanmasını ve gelecek nesillerin bundan yararlanmasını düşünür ve o günün şartlarında kılıfına uydurur ve İstanbul Müftisi, pek muhterem Ömer Nasuhi Bilmen merhumla görüşerek bu yayını gerçekleştirir.

  Son yüz yıl içinde, Arap alemi de dahil, bu eser ayarında yazılmış bir İslam Hukuku kitabı yoktur.

  Eserin nasıl yayınlandığını Dekanın kaleminden okuyalım:

  “HUKUKI İSLAMİYYE KAMUSU» NİÇİN VE NASIL NEŞREDİLDİ? Uzun asırlardan beri milletimizin hukuk nizamını temin etmiş ve 1926 yılında Türk Medenî Kanununun kabulüne kadar memleketimizde tatbik edilmiş bulunan İslâm Hukukuna ait tam ve müdevven bir Kamusun yapılmamış olması hukukî hayatımızda çok büyük bir eksiklik teşkil ediyordu.

  

İstanbul Müftüsü, Fatih Müderrislerinden çok muhterem Ömer Nasuhi Bilmen´in uzun yılların mesaisi neticesinde böyle bir eser meydana getirdiğini, Hukuk Fakültesi Dekanı bulunduğum sırada haber alınca, bunu Fakültemiz hesabına neşretmeyi düşündüm.

  O sırada eserin Fakültemizce tabettirilmesine mütedair muhterem müellifinden de yazılı bir telif aldım.

 Ancak herhangi bir hukukî eserin Fakülte hesabına bastırılabilmesi için, Üniversitemizde müesses usule göre, o eserin salahiyetli Fakülte öğretim üyeleri tarafından incelenmesi ve bu hususta bir rapor verilmesi iktiza ettiğinden, İslâm Hukuku Kamusunun müsveddelerinin tetkiki işi, bu sahadaki geniş salâhiyeti/vukufu malûm ve müsellem olan Medenî Hukuk ve Toprak Hukuku Ordinaryüs Profesörü çok muhterem üstad Ebülulâ Mardin´den rica olundu.

  Eseri baştan başa inceleyen muhterem Profesör, Dekanlığa, bu Kamusun Fakültemizce bastırılmasının fayda ve lüzumuna dair müdellel bir rapor verdi ve bu suretle hukuk edebiyatımıza büyük bir kıymet ilâve edecek olan eserin basılması imkân dahiline girdi.

 Bu defa Kamusun birinci cildinin tamamlanması müyesser olmakla, eserin takdimi zımnında bir mukaddime yazılması, gerek muhterem müellif ve gerek muhterem üstadım Ord. Prof. Ebül´ulâ Mardin tarafından istendiğinden, şu birkaç satırı yazdım.

 Böyle muhalled bir eseri Türk hukuk âlemine ihda etmeğe muvaffak oldukları için, onun değerli ve muhterem müellifini bütün samimiyetimle tebrik ve kendilerine teşekkür etmeği bir vazife bilirim.

  Hukuk Fakültesi 

Medenî Hukuk Ord. Profesörü 

Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOGLU”

  Bazı insanların kimin yanında durduğuna bakarken neler yaptığına da dikkat edelim.

  Şairin:

   Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nîmet-i Bâri

  Habib-i Ekrem'in yârı, Ebâ Eyyûb el -Ensâri” dediği Eba Eyyub el-Ensari (Allah ondan razı olsun) İstanbul önlerine kadar zalim Yezid’in ordusuna katılarak gelmişti.