ANA SAYFAKİTAPLARIM  Kitap: ESMA
  Bölüm: Esma24
  Kitap Sayfa:
  isimler 21


  El KADİR

  "Her şeye gücü yeten" anlamına gelen bu "el-Kadir" ismi celili Kur"an-ı Kerimde 12 defa geçmiştir.

  "Gökleri ve yeri yaratan,onları yaratmakla yorulmayan Allah"ın, ölüleri diriltmeye Kadir olduğunu görmediler mi" Evet o her şeye gücü yetendir." (Ahkaf 33)

  Mübalağa sığasıyla "el Kadîr" ismi şerifi 45 defa geçmektedir.

  Dilediğini istediği zamanda yaratır. Yarattığının sağlamlığı,güzelliği, faydalılığı ve çevreye uyumluluğuyla kudretine dikkatimizi çeker.

  İlim alemimizin yıldızı olarak parlayan ve adı da saygıyla anılan ilim adamlarımız aylarca,yıllarca lâboratuar da çalışıyor. Rabbimizin yarattıklarının kanununu keşfederek Rabbin yarattığı malzemeden bir kaçını bir araya getiriyor ve büyük üne ve imkana sahip oluyor.

  Suyun kaldırma gücünün hesaplarını yapan bilgin ilgilileri tarafından takdir edilir. Edilmelidir. Ancak suyun kaldırma gücünü veren, o bilgine akıl veren, her şeye gücü yeten "el-Kadir" unutulmamalıdır.

  El-Kadir" e iman eden bir mümin gücünün yettiği şeyleri sağlam, güzel, faydalı ve uyumlu yapmaya özen gösterir ve Allah"ın dışında hiçbir güce boyun eğmez.

  El-MUKTEDİR

  "Otoritesi her şeyde geçerli olan" anlamına gelen "el-Muktedir" ismi celili Kur"anı kerimde üç defa zikredilmiş. Bir defada çoğul olarak getirilmiştir.

  Birçok şahıs, kurum, devlet vardır ki kendisi için gerekli güce sahiptir. Ama sahip olduğu gücün farkında değildir. Bazen gücünün farkına varır ama kullanamaz, muktedir olamaz.

  Allah (c.c.) hem her şeye gücü yetendir. Hem de O gücünü istediği zaman ve mekanda dilediğine uygulayabilecek otoriteye sahiptir. "Allah her şeye gücü yeten, hükmü geçendir" (Kehf 45)

  Cennetteki Melik-i Muktedirin yanında olmanın şartı, müttaki olmaktan geçer. (Kamer 55)

  Allah"ın emirlerini yerine getirirken bile ürperen, "sevdiğime layık yapamadım" diye üzülen, içini Hak için, dışını halk için süsleyenler Cennette Rabbin yakını olacaklar.

  El-Müktedire iman edenler sahip oldukları gücün farkına varırlar. Var olan gücü kullanırken hiçbir zorbanın zulmünden korkmazlar.

  El-MUKADDİM

  EL-MÜAHHİR

  "Öne geçiren, sonra bırakan" anlamlarına gelen bu iki isim Kur"anı kerimde bu haliyle geçmez. Ancak fiil olarak geçer. Kaf 28 de Kaddemtü fiili, İbrahim 41 de Mükaddim ve Muahhirin Allah olduğu bize bildirilir.

  Hz. Adem"i ve çocuklarını önce yaratan , bizleride sona bırakıp 2000 li yıllarda yaşatan Allah"dır. Bizi bizden sonrakilerin önüne almış. Daha sonra gelecekleri sona bırakmış.

  "Keşke peygamber efendimizin asrında Mekke de yaşasaydım" deme. O çağda Mekke de yaşayan Ebu Cehil gâvur olarak geberip gitti. Hikmetinden sual olunmayan Rabbimiz bizi bu çağda yaratmış. Biz bu çağın imkanları içinde hizmette, ilimde, ibadette maddi ve manevi makamlarda öne geçmek için sebeplere sarılacağız ve el-Mükaddim Rabbimize bizi öne geçirmesi için dua edeceğiz. İnkara, fakirliğe, korkaklığa, tembelliğe düşmemek için çalışırken el-Müahhira bizi geride kalanlardan eylememesi için dua edeceğiz.